Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Assistant Professor

Yubo Chen

Hainan Cui

Bing Hou
Yan Huang
Bo Peng

Shengsheng Qian

Wei Sui

Shaonan Wang

Yang Yang

Jiangyan Yi
Dawei Zhang
Yujin Zhang
Xiangyu Zhu

Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C