Home  |  Overview  |  Research Achievements  |  Research Groups  |   People  |  Databases  |  Contact Us 中文
     People

Associate Professor

Jing Dong
Bin Fan
Qiulei Dong
Weiming Dong
Wei Gao
Ran He
Xinwen Hou
Yongzheng Huang
Chunlei Huo
Zhen Lei
Bing Li
Bing Liu
Jing Liu
Yong Liu
Gaofeng Meng
 
Shuhan Shen
Ming Song
Jinqiao Wang
Huaiyu Wu
Shu Wu
Dongming Yan
Juntao Ye
Fei Yin
Xin Zhang
Zhang Zhang
Yu Zhou
Nianming Zuo
Kang Liu
Guan Luo
Minghao Yang

 

 
Jiajun Zhang
Tianzhu Zhang
Yifan Zhang
Shengcai Liao

 Wei Wang

 
Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C