Home  |  Overview  |  Research Achievements  |  Research Groups  |   People  |  Databases  |  Contact Us 中文
     People

Assistant Professor

Bingkun Bao

Heping Li

Shan Liang
Weiliang Meng
Xing Mei
Xiaoke Qi
Xinchu Shi
Yanming Zhang
Jitao Sang
Kun Wang
Lingfeng Wang
Wei Wang
Zhengqi Wen
Jun Wan
Zhanlei Yang
 
Ya Li
Chunfeng Yuan
Xuyao Zhang
 Shibiao Xu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C