Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Professor

Academician

   

            Tieniu Tan
Professor


Jian Cheng
Qiulei Dong
Weiming Dong
Lingzhong Fan
Hua Han
Huiguang He
Ran He
Weiming Hu
Zhanyi Hu
Kaiqi Huang
Chunlei Huo
Tianzi Jiang
Zhen Lei
Ziqing Li Bing Liu

Chenglin Liu
Jing Liu
Wenju Liu
Yong Liu
Hanqing Lu
Chunhong Pan

Jing Sui

Zhenan Sun
Tieniu Tan
Ming Tang


Jianhua Tao
Jinqiao Wang
Liang Wang

Yihong Wu

Shiming Xiang
Junliang Xing

Changsheng Xu

Dongming Yan

Shan Yu

Yi Zeng

Xiaopeng Zhang
Zhaoxiang Zhang
Jun Zhao
Yu Zhou
Chengqing Zong

Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C